Protocol tegen seksuele intimidatie

PROTOCOL TEGEN SEKSUELE INTIMIDATIE

In dit document heeft het bestuur van handboogvereniging X Archery Team vastgelegd hoe er gewenst gedrag wordt gestimuleerd, risico situaties te mijden en seksuele intimidatie binnen de vereniging te voorkomen.

Gewenste omgang bevorderen

Handboogschutters

Het is belangrijk dat leden zich veilig voelen binnen hun sportvereniging. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen worden. Om het risico daarop zo klein mogelijk te maken zijn er een aantal omgangsregels opgesteld.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken geen schade aan de ander
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtpositie
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander
 • Ik negeer een ander niet
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig een ander niet, ik neem, met uitzondering van mijn handboog, geen andere wapens mee
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
 • Wanneer iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem /haar hiermee te stoppen Wanneer dit niet helpt vraag ik een ander om hulp
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

Bovenstaande regels worden bij inschrijving bekend gemaakt aan de leden en zij dienen akkoord te gaan voordat ze zich in kunnen schrijven als lid. Tevens zijn deze regels te vinden op de website: http://xarcheryteam.be. Op de site wordt ook informatie gegeven over de vertrouwenspersoon (VCP). Het gaat daarbij om zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan de trainer, bestuur en ouders wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Trainer/ begeleider

Naast de algemene omgangsregels zijn er aanvullende regels voor de trainer/ begeleider en anderen die een actieve rol spelen rondom de leden schutters. ( hierna genoemd begeleider)

Het gaat om de volgende regels:

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de schutters zich veilig kan voelen
 • De begeleider onthoudt zich ervan schut(s)ters te bejegenen op een wijze die de schut(s)ter in zijn/haar waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de schut(s)ter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening
 • De begeleider onthoudt zich ervan elke vorm (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de schut(s)ters
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de schut(s)ter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De begeleider mag de schut(s)ter niet op een zodanige wijze aanraken dat ze deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtdelen, billen en borsten
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook
 • De begeleider zal tijdens de training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de schut(s)ters en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals kleedkamer of hotelkamer
 • De begeleider heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de schut(s)ter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de schut(s)ter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed uit kunnen oefenen
 • De begeleider zal de schut(s)ter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de schut(s)ter die in een onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De begeleider zal er actief op toe zien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de schut(s)ters is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

Situaties van seksuele intimidatie oplossen

Wanneer er zich een situatie voordoet waarin een lid zich seksueel geïntimideerd voelt, kan deze terecht bij ons Aanspreekpunt Integriteit.

Deze zijn te bereiken GSM of e-mail:

Lena Dirks XAT.Confidant@gmail.com 0479 43 47 00

Als alternatief kan men contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Boogsport Vlaanderen. Deze is te bereiken via info@boogsport.vlaanderen of 014 86 93 87.

Deze personen zijn opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en de bijhorende procedures te starten en te begeleiden

Sancties

Een aantal van de sancties zijn voor de vereniging extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden. Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar leden boven eventueel individueel belang van het lid.